logotobRecenzovaný odborný časopis Tepelná ochrana budov byl vydáván Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Ing. Jiřím Šálou, CSc. – MODI jako dvouměsíčník již od roku 1998. Během své existence se zařadil mezi nejcitovanější zdroje informací. Redakční rada, složená z řad odborníků, byla garantem vhodného výběru autorů a důsledného recenzování všech příspěvků, i zárukou odborné úrovně a objektivity publikovaných příspěvků a informací. Mimořádné vkládané odborné přílohy pak přinášeli plné znění vybraných právních předpisů, technických pravidel CZB, státních programů apod.

 

Vydávání časopisu TOB bylo ukončeno.

 
Časopis Tepelná ochrana budov byl zařazen na
Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik
vydávaných v České republice,
 

Časopis byl určen

projektantům, architektům, stavebním inženýrům a technikům v oblasti přípravy a provádění bytových, občanských a průmyslových staveb, modernizací a rekonstrukcí včetně dodatečného zateplení budov, majitelům domů a provozovatelům budov, energetickým auditorům, manažerům a technikům organizujícím provoz budov, přípravu a realizaci energeticky úsporných opatření, využívání obnovitelných zdrojů energie.
 

V odborných rubrikách časopis přinášel informace o

  • navrhování, teoriích, průzkumech v tepelné ochraně budov
  • právních předpisech, technických normách, doporučených standardech, podpůrných a dotačních programech včetně komentářů a kritického hodnocení
  • tepelně izolačních materiálech, zateplovacích systémech a výrobcích pro stavby
  • kvalitě vnitřního prostředí budov v souvislostech
  • provádění a jakosti, vadách a poruchách, provozu budov
  • úsporách energie, energtické náročnosti budov, ekonomice a účinnosti úsporných opatření
  • progresivních systémech a technologiích, dřevostaveb, nízkoenergetických a pasivních domech
  • stavebním trhu a podnikání, makroekonomických analýzách, prognózách
  • odborných výstavách a konferencích, recenzích odborné literatury
  • dotačních programech, dokladování, výpočtech, vhodných řešeních a zkušenostech

 

Dále přinášel

 • diskuse, polemiky a názory k aktuálním otázkám a problémům výstavby a tepelné ochrany budov
 • výtahy a výběr informací ze zahraničních časopisů a dalších materiálů

 

Rozsah jednoho čísla byl 56 stran.
V evidenci periodického tisku Ministerstva kultury ČR periodikum s ev. číslem E 10270.

V systému celoživotního vzdělávání ČKAIT byl odběr hodnocen 1 bodem.
 
ISSN 1213-0907