Často kladené otázky

 
  • Jak je to se závazností technických norem?
Závaznost technických norem tak, jak byla dříve definována zákonem o technických normách, je nyní řešena v souladu se zvyklostmi evropské legislativy. Obecně lze říci, že technické normy jsou nezávazné. Nicméně je potřeba mít na zřeteli, že zákony, vyhlášky a nařízení vlády mohou některé technické normy vyhlásit jako závazné. Proto je potřeba se na otázku závaznosti technických norem dívat vždy v kontextu platných zákonů a vyhlášek. Zákony a vyhlášky jsou totiž ze své podstaty závazné a tudíž i v nich uvedené technické normy se stávají závaznými (viz například stavební zákon, zákon o podnikání v energetice, zákon o odpadech a další). Dalším způsobem, jak lze normu "zezávaznit", je její uvedení ve smlouvě. Například při smlouvě o dílo na stavební práce se uvedením konkrétních čísel technických norem stávají tyto normy pro zhotovení daného díla závaznými. Pokud nedošlo ke zrušení ČSN, jsou normy platné.
 
  • Je povoleno kopírovat technické normy pro vlastní potřebu?
Není. S odvoláním na zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky,  v ve znění pozdějších předpisů, je jakékoliv rozmnožování celých nebo i částí technických norem, zakázáno.
 
  • Co znamená, jestliže je na normě uvedeno idt EN xxxxx:yyyy?
Tento údaj znamená, že česká technická norma ČSN EN xxxxx je identická s původní evropskou normou, tzn. že česká norma je naprosto přesným překladem evropské normy bez jakýchkoliv úprav a změn.
 
  • Platí ještě oborové normy? Nemohu je najít v seznamu platných norem.
Ne, oborové normy byly zrušeny zákonem k 31. 12. 1993. Ty oborové normy, které řešily technické požadavky důležité v celonárodním měřítku, byly převedeny na ČSN. Ty které řešily problematiku úzce oborovou, byly převedeny na firmy nebo zrušeny. Tyto oborové normy lze zajistit.
 
  • Co znamená, je-li u normy napsáno "schválena k přímému používání jako ČSN"?
Tento údaj znamená, že původní mezinárodní nebo evropská technická norma nebyla přeložena do češtiny, ale její originální (anglické) znění bylo schváleno k přímému používání jako ČSN.
 
  • Co znamená "převzetí originálu evropské nebo mezinárodní normy"?
Tato formulace znamená, že k původní (anglické) verzi mezinárodní nebo evropské normy byl vydán titulní list (v českém jazyce) a norma se používá v anglickém originále.
 
  • Dříve se na normách uvádělo datum schválení a datum účinnosti. Nyní se uvádí pouze jedno datum, jak je to tedy s účinností norem?
Počátek účinnosti norem, jejich změn a oprav začíná obecně prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla norma vydána (datum uvedené na normě), pokud není na normě uvedeno jinak.