Zavádění Eurokódů v ČR

 
Velmi významným a náročným úkolem, který se dokončuje v rámci činnosti technické komise CEN/TC 250 Eurokódy pro navrhování stavebních konstrukcí, je transformace předběžných evropských norem ENV Eurokódů na EN Eurokódy, což jsou definitivní evropské normy postupně zaváděné do národních systémů jednotlivých členských zemí CEN. EN Eurokódy se stávají jednotnými evropskými normativními dokumenty pro navrhování pozemních a inženýrských staveb z hlediska mechanické odolnosti, stability a požární odolnosti, a to s ohledem na různé druhy konstrukcí a použité materiály. Dalším jejich účelem je použití pro stanovení mechanických vlastností konstrukčních výrobků, tj. výrobků, které přispívají k mechanické odolnosti a stabilitě a/nebo požární odolnosti stavby. EN Eurokódy uvádějí nové výpočtové postupy navrhování a v některých případech umožňují výběr z alternativních postupů navrhování, které je potřebné zvolit v národních přílohách, popřípadě podle podmínek konkrétního projektu. Zavedení EN Eurokódů má přinést celou řadu výhod a je podporováno Evropskou komisí.
 
Aktuální stav
Celý soubor Eurokódů tvoří 58 norem. V ČR jsou všechny Eurokódy zavedeny jako jeden nedílný dokument, tj. text normy v českém jazyce spolu s národní přílohou, která obsahuje národně stanovené parametry (NSP), které platí pro stavby umístěné na území ČR.
Po vydání EN Eurokódu formou ČSN EN s národní přílohou je dotčená národní příloha přeložena do anglického jazyka a je vydána obdobně jako běžné normy formou samostatného dokumentu.
V návaznosti na povinnosti vyplývající z členství v CEN se od 1. dubna 2010 nahrazují původní ČSN pro navrhování stavebních konstrukcí souborem ČSN EN Eurokódů. Informace o zrušených původních ČSN a o návrzích na zrušení ČSN jsou uveřejňovány ve Věstníku ÚNMZ. Doporučuje se, aby odborná veřejnost Věstník sledovala. Ve Věstníku ÚNMZ č. 03/2010 je uveřejněno oznámení o vydání změn ČSN EN Eurokódů. V těchto změnách je uvedeno, které ČSN konfliktní s Eurokódy jsou nahrazovány.
Soubor předběžných norem ČSN P ENV Eurokódů byl zrušen k 1. 1. 2009.
Přehled všech Eurokódů, včetně informace o jejich zavedení v ČR, je uveden v přiložené tabulce.
 
Postup zavádění
EN Eurokódy se zavádí v české verzi spolu s národní přílohou, která obsahuje národně stanovené parametry (NSP), které platí pro stavby umístěné na území ČR. Postup je tedy takový, že po vydání EN Eurokódu v CEN se nejprve tato norma vydá oznámením ve Věstníku ÚNMZ a platí anglický originál normy. Zároveň se připravuje překlad EN Eurokódu a tvoří se národní příloha, na níž při kalibraci národně stanovených parametrů spolupracuje širší odborná veřejnost. EN Eurokód v českém jazyce a národní příloha jsou v České republice vydány jako jeden nedílný dokument. Po vydání EN Eurokódu formou ČSN EN s národní přílohou je dotčená národní příloha přeložena do anglického jazyka a je vydána obdobně jako běžné normy.
 
Platnost Eurokódů
V současné době v ČR platí vedle sebe dvě řady norem pro navrhování stavebních konstrukcí:
  • řada původních ČSN a
  • řada nově vydávaných ČSN EN Eurokódů.
Ucelená řada EN Eurokódů je od počátku letošního roku 2009 dostupná. S ohledem na tuto skutečnost byl k 31. 12. 2008 zrušen soubor předběžných norem ČSN P ENV Eurokódů.
Nejzazší datum pro zrušení konfliktních národních norem (původních ČSN) je březen 2010. Některé původní CSN již byly zrušeny přímo s vydáním příslušného EN Eurokódu. V některých oborech se předpokládají revize a vznik zbytkových norem.
 
Podrobnosti lze nalézt v publikaci ČKAIT:
Ing. Zuzana Aldabaghová - „Nové evropské normy pro navrhování konstrukcí – Část 6: Zavádění souboru norem Eurokódů v ČR - Dopad zavedení na původní ČSN pro navrhování stavebních konstrukcí, ČKAIT, říjen 2008.