Pokyny autorům pro práci s textem

 
Texty
program Microsoft Word for Windows, písmo Ariel 12 bodů, formát A4, zarovnání vlevo, řádkování 1,5, neodsazovat a nedělit slova, text hladký bez zvýraznění, zkratky nejprve použít text v plném znění se zkratkou v závorce, poté již pouze zkratky.
 
Tabulky, obrázky, grafy
označení tabulek Tab. 1 + název nad tabulkou; obrázků Obr. 1 + název pod obrázkem; grafů Graf 1 + název pod grafem; odkazy na příslušné číslo v textu malým písmem; obrázky zasílat samostatně, v rozlišení ideální 300 dpi při rozměru 1:1; formáty .tif, .jpg, jiné pouze po dohodě s grafickým studiem, minimální rozměr 60 x 60 mm; popisky dostatečně velké a čitelné.
 
Rovnice
číslování při pravém okraji stránky v kulatých závorkách, každá rovnice samostatný řádek; kurzívou (Italic) pouze symboly fyzikálních veličin, vyjma Ω, Δ, Σ a indexů.
 
Honorář
Za předaný rukopis obdrží autor honorář. Výše honoráře se sjednává v licenční smlouvě podle počtu autorských archů (1AA = 20 normostran), obrázků, grafů a tabulek.
 

Recenzní řízení

Všechny autorské práce jsou recenzované. Pověření recenzenti se vyjadřují písemně k obsahové i formální stránce. Autor recenzovaného díla je povinen reagovat na připomínky recenzenta a zohlednit je ve svém textu. V případě nesouhlasu se stanoviskem recenzenta, musí autor jednoznačně písemně vysvětlit, z jakého důvodu jej nemůže akceptovat. Redakce si vyhrazuje právo zveřejnit u článku vyjádření recenzenta – komentář nebo poznámku.