Kniha: Osvětlování denním světlem

 

Autor: Darula Stanislav, Kaňka Jan, Mohelníková Jitka

Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s. r. o., Praha

 

Publikace se zaměřuje komplexně na problematiku osvětlováni interiérů denním světlem. Uvádí přehled metod, norem a požadavků pro návrh a posouzení denního osvětlení a proslunění budov v České republice, na Slovensku i v zahraničí z pohledu historie i současnosti. Autoři diskutují o možnostech efektivního využití slunečního světla v budovách a poskytují informace pro další rozvoj stavební praxe a výzkumu v této oblasti. Čtenář může získat teoretické základy ze světelné techniky, fyziologie viděni, dostupnosti denního světla i využít praktické návody při řešení projektové dokumentace a měření denní osvětlenosti. Informace o technických prostředcích, jako jsou například světlovody světelné římsy a podhledy nebo progresívní technologie prezentují současné možnosti získávaní denního osvětlování budov. Kniha je určena pro architekty, projektanty, investory, pracovníky úřadů státní správy a široké veřejnosti zajímající se o využívaní denního světla a proslunění v budovách. Lze ji uplatnit také jako učebnici ve školách technického, zvláště architektonicko-stavebního zaměření a v procesu celoživotního vzdělávaní.

 

Termín vydání: 2023


Zděné konstrukce


Autor: Luděk Vejvara
Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s. r. o., Praha

 

Publikace začíná historií zdiva, pokračuje rozdělením zdiva z různých hledisek, uvádí dřívější i současné zdicí prvky s jejich vlastnostmi a možnostmi použití. Hlavní část obsahu knihy je věnována navrhování a provádění svislých zděných konstrukcí pozemních staveb podle Eurokódu 6. Jednotlivé kapitoly zahrnují témata jako je pevnost zdiva, zatížení zdiva, výpočet únosnosti zdiva, konstrukční a statické řešení zděné konstrukce. Kniha je doplněna odbornou terminologií, tabulkami, vzorci, příklady výpočtů. Kromě toho obsahuje množství fotografií a schémat pro snadnější orientaci v tak širokém tématu, kterým oblast zděných konstrukcí bezesporu je. Pro projektanty, studenty, stavbyvedoucí a další odbornou veřejnost.

 

Termín vydání: 2023