Příprava vápenných malt v péči o stavební památky – 3. vydání

 

Autor: Dagmar Michoinová

Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o., Praha

 

Rozšířené třetí vydání úspěšné publikace pojednávající o přípravě staveništní vápenné malty cíleně pro potřeby památkové péče a profesionální údržby a obnovy historických fasád s vápennými omítkami. Je příspěvkem k znovu oživení již téměř zapomenuté tradiční řemeslné dovednosti přípravy a používání staveništních nehydraulických vápenných malt a k posílení prestiže vápna jako stavebního pojiva. Úvodem se připomínají základní fyzikálně chemické děje při přípravě a používání nehydraulických bílých vápen, upřesňují podmínky pro používání vápenných nehydraulických malt. Publikace seznamuje s některými historickými postupy přípravy vápenných malt a uvádí základní technologické kroky, které přispívají ke zlepšení vlastností nových vápenných malt. Stručně připomíná i obecnější principy přístupu k historickým stavebním materiálům.

Obsah třetího vydání doplnila autorka o nové poznatky, které vytěžila jak ze své dlouhodobější výzkumné činnosti, tak i z praxe.

 

Termín vydání: 2020


Obce a města jako smluvní partneři
Výkon profese a členství v zastupitelstvu

 

Autor: Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o., Praha

 

Publikace obsahuje základní informace o fungování samosprávy v obcích a městech. Je určena autorizovaným inženýrům a technikům ve výstavbě a všem, kteří přicházejí se samosprávou do kontaktu. Právní rámec fungování a rozhodování v obcích a městech je pro nezasvěcené složitý. Obzvláště ten, kdo vstupuje s obcí do smluvního vztahu, potřebuje vědět, s kým jednat, co kdo v obci rozhoduje a jak vůči ní postupovat. Je podstatné vědět, jaký proces musí předcházet uzavření smlouvy, kdo danou smlouvu, její změny a dodatky musí schvalovat. Je-li člen ČKAIT členem zastupitelstva, měl by vědět, zda pro svou obec může pracovat a za jakých podmínek. Znát oblast samosprávy a její vnitřní mechanismy je pro technické odborníky nejen důležité, ale i praktické.

 

Termín vydání: 2020


Technická zařízení budov - Zdravotní technika

 

Autor: Zuzana Vyoralová

Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o., Praha

 

Nově připravovaná publikace Informačního centra ČKAIT s názvem Technická zařízení budov popisuje profese, které souvisí se stavbou, stavbu doplňují a zajišťují její plnou funkčnost. Proto jsou její neoddělitelnou součástí a spolu s architektonickým ztvárněním stavby vytváří pohodu prostředí. Jednotlivé profese jsou tvořeny technologiemi a instalacemi, které musí být navrženy, umístěny a propojeny tak, aby jejich přítomnost podtrhla funkci objektu a vytvořila vhodné mikroklima pro pobyt a práci člověka. Koordinace jednotlivých profesí, způsob jejich vedení, ukládání, vzájemná součinnost a použití v rámci stavby vytváří nebo se minimálně podílí na celkovém stavu vnitřního prostředí a formuje celkovou energetickou bilanci objektu.
Publikace, zaměřující se na zdravotní techniku (kanalizace, vodovod, plynovod) a komíny, přináší soubor základních pravidel platných při vytváření konceptu návrhu technických zařízení, kdy musíme zohlednit prostorové požadavky jednotlivých systémů.

 

Termín vydání: 2019