Živnostenský zákon a prováděcí nařízení vlády s komentářem

Úplné znění podle stavu k 1.1.2019

 

Sestavila a komentář napsala: Makalová, Danka

Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o., Praha 2019

Vazba, počet stran: A5, brož.; 204 stran

 

Úplné znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ("živnostenský zákon"), základní normy upravující v ČR podmínky živnostenského podnikání, ve znění podle stavu k 1. 1. 2019.
Kromě živnostenského zákona obsahuje publikace též vybrané související a prováděcí předpisy: nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, a zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, a dále kapitoly usnadňující uchopení předkládané tématiky zejména pro praxi v oblasti stavebnictví: Základní pojmy z oblasti živnostenského podnikání, Vybrané živnosti v oblasti stavebnictví, Správní poplatky (týkající se živnostenského podnikání) a Kontaktní místa veřejné správy.

 

Termín vydání: 2019


Autorizační zákon

 

Autoři: kolektiv autorů

Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT, s.r.o., Praha

 

Úplné aktuální znění zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Český překlad Směrnice rady 85/384/EHS o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci v oboru architektury a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/42/ES, kterou se zavádí postup pro uznávání dokladů o dosažené kvalifikaci pro profesní činnosti upravené směrnicemi o liberalizaci a o přechodných opatřeních a kterou doplňuje obecný systém uznávání dokladů o dosažené kvalifikaci.

 

Termín vydání: 2019


Navrhování základových a pažicích konstrukcí, 2.vydání

 

Autor: Jan Masopust

Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o., Praha

Formát, počet stran: B5, brožovaná, 360 stran

 

Připravovaná publikace "Navrhování základových a pažicích konstrukcí" rozšiřuje v roce 2012 vydanou a již rozebranou publikaci stejného názvu. Ta reagovala na vydání normy ČSN EN 1997-1, Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecné zásady, jenž se od roku 2010 stala v České republice jedinou platnou normou pro navrhování geotechnických konstrukcí.

Nové vydání publikace se skládá ze tří část. První část, týkající se základových konstrukcí, je dále rozdělena do čtyř podkapitol: geotechnický průzkum, navrhování základových konstrukcí, plošné základy a hlubinné základy. Druhá část zabývající se pažicími konstrukcemi stavebních jam a je rozdělena do šesti podkapitol, kterými jsou stavební jámy, kotvení stavební konstrukce, navrhování pažených stavebních jam, opěrné zdi, zásady odvodňování stavebních jam a monitoring pažicích konstrukcí. Třetí, poslední, část pojednává o významnějších metodách zlepšování vlastností základové půdy. Pro každou z geotechnických konstrukcí jsou vždy uvedeny zásady jejího provádění, popř. technologického postupu výroby, neboť ty jsou zcela zásadní a jsou nedílnou součástí návrhu. Dále je uvedena metoda výpočtu v případě 1.mezního stavu a vesměs i 2.mezního stavu, jež je v ČR obvyklá tím, že jsou v ní striktně aplikovány zásady Eurokódu 7-1. Nakonec je návrh doplněn početním příkladem.

 

Termín vydání: 2018


Stavební kniha 2019 – hospodaření vodou

 

Autor: kolektiv autorů

Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o., Praha

Formát: A4, V2

 

Ne nadarmo se o ČR tvrdí, že je střechou Evropy, a právě proto již řadu let platí fakt, že každá zadržená a využitá voda nebo kapka deště na našem území se s trochou nadsázky řečeno „počítá“.

Stavební kniha 2019 pod názvem Hospodaření vodou se svými příspěvky zaměřuje na toto v dnešní době velmi potřebné téma. Jednotlivé příspěvky v jedné z částí, sepsané erudovanými odborníky a praktiky v oboru, se zaměřují na popis principů nakládání a hospodaření vodou ve volné krajině a následně i ve městech a detailněji pak v samotných domech. Společným jmenovatelem všech uveřejněných článků je retence vody v krajině a možnost jejího ovlivnění.

V příspěvcích se pak podrobněji jejich autoři zaměřují na definování povrchového odtoku a jeho využitelného množství. Stranou nezůstávají ani kvality těchto vod, které jsou díky zvětšené úživnosti půdy a její erozní náchylnosti značně eutrofizované, což následně způsobuje vodohospodářům v letních měsících nemalé problémy s kvalitou vod v nádržích. Další příspěvku se zaměřují na popis významu a účelu velkých vodních nádrží jako zásobáren vody a proti tomu jsou pak popisovány tzv. měkká opatření v krajině (revitalizace a renaturace vodních toků), jako možná varianta těmto ekology negativně vnímaným stavbám.

Vědomi si faktu, že nejen krajina je zdrojem povrchového odtoku, jsou do Stavební knihy 2019 zařazeny příspěvky zabývající se problematikou srážkových vod v intravilánech jako celku i možnostmi využití srážkových a šedých vod v budovách.

Stejně jako v minulých letech bude součástí letošního 22. ročníku Stavební knihy 2019 kapitola se statistickými daty.

 

Termín vydání: 2019

 


Technická zařízení budov

 

Autor: Zuzana Vyoralová

Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o., Praha

 

Nově připravovaná publikace Informačního centra ČKAIT s názvem Technická zařízení budov popisuje profese, které souvisí se stavbou, stavbu doplňují a zajišťují její plnou funkčnost. Proto jsou její neoddělitelnou součástí a spolu s architektonickým ztvárněním stavby vytváří pohodu prostředí. Jednotlivé profese jsou tvořeny technologiemi a instalacemi, které musí být navrženy, umístěny a propojeny tak, aby jejich přítomnost podtrhla funkci objektu a vytvořila vhodné mikroklima pro pobyt a práci člověka. Koordinace jednotlivých profesí, způsob jejich vedení, ukládání, vzájemná součinnost a použití v rámci stavby vytváří nebo se minimálně podílí na celkovém stavu vnitřního prostředí a formuje celkovou energetickou bilanci objektu.
Publikace, zaměřující se na zdravotní techniku (kanalizace, vodovod, plynovod) a komíny, přináší soubor základních pravidel platných při vytváření konceptu návrhu technických zařízení, kdy musíme zohlednit prostorové požadavky jednotlivých systémů.


Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit