Ochranná a bezpečnostní pásma ve výstavbě

 

Autoři: Serafín Petr, Zdeňka Fialová

Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o., 2018, 3. vydání

Formát: A 5, brož., cca str. 176

 

Publikace je průřezovým dokumentem pojednávajícím o ochranných pásmech, bezpečnostních pásmech, hygienických pásmech, resp. pásmech obdobného významu. Obsahuje souhrn příslušných ustanovení právních předpisů upravujících uvedená pásma, jejich vyhlašování, rozsah a způsob ochrany dotčeného území a další relevantní ustanovení k této tématice, potřebná pro přípravu a provádění, resp. i užívání staveb.

Je určena zejména pro projektanty při navrhování staveb v území dotčeném ochrannými, resp. bezpečnostními pásmy či pásmy s obdobnou ochranou; pro projektanty pro navrhování staveb, které generují nová ochranná pásma nebo pásma obdobného významu; pro pracovníky zajišťující inženýrskou činnost pro jednání s příslušnými správními úřady v případě dotčených území se stanovenými ochrannými pásmy, resp. pro podání žádosti o územní rozhodnutí o ochranném pásmu; pro stavební podnikatele (zhotovitele stavby) a stavbyvedoucí jako obecná informace o ochranných pásmech (konkrétní vymezení včetně podmínek ochrany území při provádění staveb musí být uvedeno v projektové dokumentaci, resp. v příslušném správním rozhodnutí) a stavebníky k tomu, aby získali základní představu o ochranných pásmech pro své budoucí investiční záměry.

Publikace se zabývá výše uvedenou problematikou ve vztahu k přípravě a provádění staveb. Neobsahuje proto např. bezpečnostní pásma vyplývající např. z pracovně právních předpisů či provozních předpisů upravujících bezpečnost práce na pracovištích apod.


Autorizační zákon

 

Autoři: kolektiv autorů

Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT, s.r.o., Praha

 

Úplné aktuální znění zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Český překlad Směrnice rady 85/384/EHS o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci v oboru architektury a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/42/ES, kterou se zavádí postup pro uznávání dokladů o dosažené kvalifikaci pro profesní činnosti upravené směrnicemi o liberalizaci a o přechodných opatřeních a kterou doplňuje obecný systém uznávání dokladů o dosažené kvalifikaci.

 

Termín vydání: 2018


100 staletých mostů, 2. díl

 

Autor: Petr Vlček

Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT, s.r.o., Praha

Počet stran: cca 220 stran


Faktografická dokumentární monografie přibližuje čtenáři výsledky inženýrské činnosti našich předků v 10ti státech Evropy a zahrnuje jak mosty monumentální, ikonické, tak mosty malé, překlenující často nepatrný tok či terénní nerovnost. A jak patří most k civilizaci, tak civilizace patří k mostu. Proto se autor pokusil konkrétní historický most zarámovat do jeho příběhu, do historie místa, která jej po staletí provázela. Řada ze sta uvedených mostů nebyla dosud publikována a většinu historických archivních fotografií či pohlednic autor získal od místních samospráv, vlastníků objektů nebo oblastních archívů. Prezentované fotografie pořídil autor v letech 2000 – 2016, a proto se může stát, že některé z objektů dnes vypadají jinak, mohou být po rekonstrukci nebo ještě více zchátraly.

Každá lokalita je v publikaci kromě dokumentárních fotografií opatřena krátkým textem o historii lokality toho kterého mostu, jeho technických parametrech a pokud byl v této lokalitě předchůdce stávajícího, tak i jeho stručná charakteristika. Rovněž je každý objekt označen souřadnicemi GPS jako dnešní nezbytná součást jeho lokalizace. Zajímavým doplňkem informací je v každé kapitolce označení místa erbem, který sám o sobě symbolicky zahrnuje podstatnou informaci o dané lokalitě.

 

Termín vydání: 2018


Navrhování základových a pažicích konstrukcí, 2.vydání

 

Autor: Jan Masopust

Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o., Praha

Formát, počet stran: B5, brožovaná, 320 stran

 

Připravovaná publikace "Navrhování základových a pažících konstrukcí" rozšiřuje v roce 2012 vydanou a již rozebranou publikaci stejného názvu. Ta reagovala na vydání normy ČSN EN 1997-1, Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecné zásady, jenž se od roku 2010 stala v České republice jedinou platnou normou pro navrhování geotechnických konstrukcí.

Nové vydání publikace se skládá ze tří část. První část, týkající se základových konstrukcí, je dále rozdělena do čtyř podkapitol: geotechnický průzkum, navrhování základových konstrukcí, plošné základy a hlubinné základy. Druhá část zabývající se pažicími konstrukcemi stavebních jam a je rozdělena do šesti podkapitol, kterými jsou stavební jámy, kotvení stavební konstrukce, navrhování pažených stavebních jam, opěrné zdi, zásady odvodňování stavebních jam a monitoring pažicích konstrukcí. Třetí, poslední, část pojednává o významnějších metodách zlepšování vlastností základové půdy. Pro každou z geotechnických konstrukcí jsou vždy uvedeny zásady jejího provádění, popř. technologického postupu výroby, neboť ty jsou zcela zásadní a jsou nedílnou součástí návrhu. Dále je uvedena metoda výpočtu v případě 1.mezního stavu a vesměs i 2.mezního stavu, jež je v ČR obvyklá tím, že jsou v ní striktně aplikovány zásady Eurokódu 7-1. Nakonec je návrh doplněn početním příkladem.

 

Termín vydání: 2018


Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit