Autorizační zákon

 

Autoři: kolektiv autorů

Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o., Praha

 

Úplné aktuální znění zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Český překlad Směrnice rady 85/384/EHS o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci v oboru architektury a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/42/ES, kterou se zavádí postup pro uznávání dokladů o dosažené kvalifikaci pro profesní činnosti upravené směrnicemi o liberalizaci a o přechodných opatřeních a kterou doplňuje obecný systém uznávání dokladů o dosažené kvalifikaci.

 

Termín vydání: 2019


 

Technická zařízení budov

 

Autor: Zuzana Vyoralová

Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o., Praha

 

Nově připravovaná publikace Informačního centra ČKAIT s názvem Technická zařízení budov popisuje profese, které souvisí se stavbou, stavbu doplňují a zajišťují její plnou funkčnost. Proto jsou její neoddělitelnou součástí a spolu s architektonickým ztvárněním stavby vytváří pohodu prostředí. Jednotlivé profese jsou tvořeny technologiemi a instalacemi, které musí být navrženy, umístěny a propojeny tak, aby jejich přítomnost podtrhla funkci objektu a vytvořila vhodné mikroklima pro pobyt a práci člověka. Koordinace jednotlivých profesí, způsob jejich vedení, ukládání, vzájemná součinnost a použití v rámci stavby vytváří nebo se minimálně podílí na celkovém stavu vnitřního prostředí a formuje celkovou energetickou bilanci objektu.
Publikace, zaměřující se na zdravotní techniku (kanalizace, vodovod, plynovod) a komíny, přináší soubor základních pravidel platných při vytváření konceptu návrhu technických zařízení, kdy musíme zohlednit prostorové požadavky jednotlivých systémů.


Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit