Revize ČSN 01 3406 – Označování stavebních hmot v řezech

 

V roce 2014 se ČKAIT stala dalším z Center technické normalizace (CTN) Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). Nové CTN ČKAIT je externím smluvním partnerem ÚNMZ pro tvorbu a revize původních ČSN na národní úrovni, tj. s vyloučením norem EN či ISO. Konkrétní rozsah působnosti CTN ČKAIT spočívá ve správě platných ČSN z oblasti výkresů ve stavebnictví, tzn. českých technických norem tříd 01 31XX a 01 34XX.

 

Jako první byla CTN ČKAIT k revizi vybrána, a ÚNMZ schválena norma ČSN 01 3406:1987 Označování stavebních hmot v řezech. Důvodem volby pilotního úkolu byl nejen menší rozsah, ale i stáří normy v kontextu s dnes již převážně počítačovým zpracováním výkresů a frekvence jejího používání.

 

Změny, provedené v normě, jsou v rozdělení základních skupin stavebních hmot, typech šraf a barevnosti. S ohledem na zkušenosti s digitální technologií v projektování (kopírování v různých systémech tiskáren) byla vypuštěna tradiční žlutá barva pro bourané konstrukce. Barevné odstíny jsou definovány v číselném systému RAL. Použije-li se ve výkresu jiné než základní grafické označení podle této normy, musí být grafické označení popsáno v legendě na témže výkresu. Převládající hmota na výkresu nemusí být označena.

 

Důležitým výsledkem normy ČSN 01 3406 je kapitola 5 – Další způsoby označování stavebních hmot (materiálů) v řezech, kde jsou shrnuty nejdůležitější návaznosti jiných stavebních oborů a specializací.

 

Práce na 1. návrhu normy trvaly více než sedm měsíců. Návrh byl rozeslán k připomínkovému řízení dalším vyzvaným subjektům – Ministerstvu pro místní rozvoj, České komoře architektů, TNK 1. Současně byl postoupen veřejnému připomínkování, kdy měl možnost zasáhnout do filozofie i konkrétního znění normy každý zájemce. Pracovní skupina CTN ČKAIT za účasti zástupce ÚNMZ se v několika jednacích kolech vypořádala s připomínkami a k 1. říjnu 2015 byl tiskem vydán čistopis ČSN 01 3406 s datem účinnosti 1. 11. 2015.

 

Vybraní členové pracovní skupiny byli: zástupci stavebních fakult Ing. Anna Lounková (ČVUT Praha), Ing. Josef Remeš (VUT Brno), Ing. Zdenka Fridrichová (VŠB TU Ostrava), Ing. Václav Mach (projektant DS a IS), Ing. Petr Blažka (projektant PS), Ing. Miloš Horák (projektant PS), Ing. Robert Špalek (projektant IS).


V současné době CTN ČKAIT vybírá pro revizi další vhodnou normu z oblasti výkresových norem ve stavebnictví. Odborná debata spěje zřejmě k volbě ČSN 01 3420:2004 Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části, která by si zasloužila částečně aktualizovat, nejen v návaznosti na výše popsanou ČSN 01 3406.