Přípravný seminář k autorizačním zkouškám ČKAIT


Hlavní témata semináře
  • Obsah a aplikace zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě, a jeho souvislosti.
  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  • Podnikání a závazkové vztahy ve výstavbě: občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, živnostenský zákon, zákon o veřejných zakázkách.
  • České technické normy - zákon o technických požadavcích na výrobky.
  • Podrobné informace o průběhu autorizační zkoušky.


Cílová skupina
Seminář je určen žadatelům o autorizaci ČKAIT ve všech oborech. Cílem kurzu je usnadnit zájemcům přípravu k autorizační zkoušce v oblasti závazných právních předpisů, které jsou nutné pro úspěšné absolvování obecné písemné části autorizační zkoušky.

Rozsah pozadavku 15 2017V ceně kurzu je zdarma publikace "Rozsah požadavků pro ověření znalostí obecně závazných předpisů podle zákona č. 360/1992 Sb.", která je nezbytnou pomůckou k písemnému testu (kromě souboru zkušebních otázek, obsahuje publikace plné znění zákona č. 360/1992 Sb., autorizačního zákona, Profesního a etického řádu ČKAIT, pokyny pro vyplnění žádosti o udělení autorizace a vzor formuláře žádosti, pokyny Autorizační rady ČKAIT k používání testů.)

Pro účastníky - v prodejně ČKAIT: 20% sleva na publikace vydávané IC ČKAIT.

 
Pověřený pracovník IC ČKAIT:
Ivana Peřková, tel. 227 090 213, e-mail: seminare@ic-ckait.cz

Ke stažení
  • Pokyny pro vyplnění žádosti o udělení autorizace (Pokyny)
  • Žádost o udělení autorizace (Žádost)