Přípravný seminář k autorizačním zkouškám ČKAIT


Hlavní témata semináře
  • Obsah a aplikace zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě, a jeho souvislosti.
  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  • Podnikání a závazkové vztahy ve výstavbě: občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, živnostenský zákon, zákon o veřejných zakázkách.
  • České technické normy - zákon o technických požadavcích na výrobky.
  • Podrobné informace o průběhu autorizační zkoušky.


Cílová skupina
Seminář je určen žadatelům o autorizaci ČKAIT ve všech oborech. Cílem kurzu je usnadnit zájemcům přípravu k autorizační zkoušce v oblasti závazných právních předpisů, které jsou nutné pro úspěšné absolvování obecné písemné části autorizační zkoušky.


Aktuální termíny naleznete pod následujícím odkazem:

TERMÍNY PŘÍPRAVNÝCH SEMINÁŘŮ K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM


Rozsah pozadavku 17vydani

V ceně kurzu je zdarma poskytnuta publikace "Rozsah požadavků pro ověření znalosti obecně závazných předpisů podle zákona č. 360/1992 Sb.", která je nezbytnou pomůckou k písemnému testu (kromě souboru zkušebních otázek, obsahuje publikace plné znění zákona č. 360/1992 Sb., autorizačního zákona, profesního a etického řádu ČKAIT, pokyny pro vyplnění žádosti o udělení autorizace a vzor formuláře žádosti, pokyny Autorizační rady ČKAIT k používání testů.)

Pro účastníky - v prodejně ČKAIT: 20% sleva na publikace vydávané IC ČKAIT.

 
Pověřený pracovník IC ČKAIT:
Petra Nováková, DiS., tel. 227 090 501, e-mail: seminare@ic-ckait.cz

Ke stažení
  • Pokyny pro vyplnění žádosti o udělení autorizace (Pokyny)
  • Žádost o udělení autorizace (Žádost)