Formát recenzovaných článků

 

  • nadpis v ČJ
  • nadpis v AJ
  • abstrakt v ČJ (maximálně 350 znaků)
  • abstrakt v AJ (maximálně 350 znaků)
  • klíčová slova v ČJ
  • klíčová slova v AJ
  • strukturovaný text článku
Texty
program Microsoft Word for Windows, písmo Ariel 12 bodů, formát A4, zarovnání vlevo, řádkování 1,5, neodsazovat a nedělit slova, text hladký bez zvýraznění, zkratky ­ nejprve použít text v plném znění se zkratkou v závorce, poté již pouze zkratky.
 
Tabulky, obrázky, grafy
označení tabulek Tab. 1 + název nad tabulkou; obrázků Obr. 1 + název pod obrázkem; grafů Graf 1 + název pod grafem; odkazy na příslušné číslo v textu malým písmem; obrázky zasílat samostatně, v rozlišení ideální 300 dpi při rozměru 1:1; formáty .tif, .jpg, jiné pouze po dohodě s grafickým studiem, minimální rozměr 60 x 60 mm; popisky dostatečně velké a čitelné.
 
Rovnice
číslování při pravém okraji stránky v kulatých závorkách, každá rovnice samostatný řádek; kurzívou (Italic) pouze symboly fyzikálních veličin, vyjma Ω, Δ, Σ a indexů.
Za autorský odborný nebo technický článek obdrží autor honorář (200 Kč za 1 normo stranu).
 

Odborné recenzované články

Jedná se o původní vědecké či odborné statě. Název článku, abstrakt a klíčová slova jsou vždy uvedena v české (slovenském) a anglickém jazyce.
Struktura
úvod, přehled výchozího stavu, formulace problému a cíle, metodologie řešení, výsledky a diskuze, závěr, citace zdrojů, event. poznámkový aparát.
 

Technické recenzované články

Jedná se o přehledné vědecké nebo odborné statě, které nevycházejí z původního výzkumu. Mohou informovat o význačných, výjimečných výrobcích, projektech, realizacích, sledování výrobků z hlediska užití atd. Název článku, abstrakt a klíčová slova jsou vždy uvedena v české (slovenském) a anglickém jazyce.
 
Struktura
úvod, přehled výchozího stavu, materiál, popis nového řešení včetně jeho výhod a omezení, výsledky a diskuze, závěr, citace zdrojů, event. poznámkový aparát.
 

Polemika

Autorské články, které vyjadřují podnětná stanoviska autorů odlišná od recenzentů. Příspěvky nejsou odborně posuzovány recenzenty, jsou pouze redakčně upraveny. Název článku, klíčová slova a případný abstrakt jsou vždy uvedena v české (slovenském) a anglickém jazyce.
Formát, texty, tabulky, obrázky, grafy, rovnice shodně s recenzovanými články.
 

Firemní a technické PR články

Technické články o význačných, výjimečných výrobcích, projektech, novinkách Vaší firmy, článek z praxe – realizace, sledování výrobku z hlediska užití atd. Redakce si vyhrazuje právo na odborné posouzení článku a jazykovou korekturu. PR články s pouze reklamním obsahem nemohou být uveřejněny. Název článku, klíčová slova a případný abstrakt jsou vždy uvedena v české (slovenském) a anglickém jazyce.
Formát, texty, tabulky, obrázky, grafy, rovnice shodně s recenzovanými články.
 
Rozsah technického článku
maximálně 3 tiskové normostrany, přičemž normo strana je 1 800 znaků včetně mezer. Obrázky, grafy, tabulky apod. úměrně zvyšují rozsah článku.
 

Informace

Redakce si vyhrazuje právo zvážit, zda je možné obdrženou informaci publikovat, případně v textu provádět jazykové korektury i drobné redakční a formální změny.

 

Recenzní řízení

Všechny autorské odborné nebo technické články jsou recenzované nejméně dvěma nezávislými recenzenty. Pověření recenzenti se vyjadřují k obsahové i formální stránce zvlášť, případně své připomínky uvedou v samostatné poznámce recenzenta. Autor recenzovaného článku je povinen reagovat na připomínky recenzenta a zohlednit je ve svém textu. V případě nesouhlasu se stanoviskem recenzenta, musí autor jednoznačně písemně vysvětlit, z jakého důvodu jej nemůže akceptovat. Redakce si vyhrazuje právo zveřejnit u článku vyjádření recenzenta – komentář nebo poznámku. Hodnoticí posudky jsou archivovány nejméně po dobu pěti let. 
 
Definice
Recenzním řízení = zajištění hodnoticího posudku a jeho zapracování do článku.
Recenze = posudek o vědeckém nebo uměleckém díle; ocenění, zhodnocení; kritika díla; knižní oznámení o novém vyšlém díle; znění díla po provedení textové revize.
Recenzent = posuzovatel díla, autor recenze, kritik.