MP900362858TOB 4/2015

 

Navrhování, teorie, průzkumy

Zajištění požadované vnitřní teploty po předepsané otopné přestávce podle TNI 73 0331:2014

Jaroslav Řehánek, Vlastimil Kučera, Ondřej Smolík, Centrum stavebního inženýrství, Praha
V TNI 73 0331:2014 [1] se stanovuje mj. režim vytápění v administrativních budovách, a to 11 h vytápění, 13 h přerušení v rámci celkového otopného cyklu 24 h. Připouští se přitom nejnižší vnitřní teplota 16 °C. Zajištění tohoto požadavku souvisí s tepelnětechnickými vlastnostmi budovy. V příspěvku se uvádějí možnosti jeho zabezpečení.

 

Potreba tepla na chladenie budov – prípadové štúdie
Ivan Chmúrny, Stavebná fakulta STU v Bratislave
Zvyšovanie tepelnoizolačných vlastností stien, strech, podláh a otvorových konštrukcií má pozitívny vplyv na znižovanie tepelnej straty a potreby tepla na vykurovanie. Pri vyhodnocení potreby tepla na chladenie pri budovách s celoročne upravovaným vnútorným prostredím však môže táto tendencia zvyšovania tepelnoizolačnej schopnosti viesť ku zvyšovaniu potreby tepla na chladenie, ak sa citlivo neuplatnia opatrenia na zníženie tepelných ziskov transparentními konštrukciami.

 

Poznámka k výpočtu difuzní vodivosti vodní páry ve vzduchu

Jaroslav Řehánek, Petr Školník, Centrum stavebního inženýrství, Praha

 

Plocha solární apertury celé budovy

Pavel Kopecký, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí pozemních staveb, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB)

V tomto příspěvku se odvozuje agregovaná tepelná charakteristika celé budovy, popisující celkový solární zisk do budovy přes průsvitné a neprůsvitné prvky obvodového pláště. Veličina je pojmenována jako plocha solární apertury a má rozměr v [m2]. Po teoretickém odvození se zkoumají její vlastnosti, zejména její denní a sezónní proměnlivost. Dále se uvádí příklad výpočtu časového průběhu plochy solární apertury pro dvě modelové budovy (rodinný a bytový dům). V příspěvku jsou stručně diskutovány možnosti praktického použití plochy solární apertury.

 

Provádění a jakost staveb, provoz budov

Anglické dvorky – jejich účinnost při snižování vlhkosti zdiva
Michael Balík, Atelier Ing. Michaela Balíka, CSc., Praha
Autor článku se stylizuje do projektanta původní stavby, a při popisování jednotlivých typů zároveň „určuje“ možnosti a praktické úpravy ve vazbě na budoucí stav zdiva budovy.

 

Ochrana před bleskem pro dřevostavby podle platných předpisů ČR

Jiří Kutáč, zpracovatel souboru norem ČSN EN 62305-1 až 4 ed.2

 

Materiály a výrobky pro stavby

Konštrukčný detail zabezpečujúci podstatné vlastnosti okna, pripojovacej škáry a blízkeho okolia v procese navrhovania
Peter Snopko, súdny znalec na stavebnú fyziku a poruchy okien, AB TEAM, Ladomerská Vieska
O okne drevenom, plastovom i hliníkovom veľa prezrádza výkres ešte pred samotnou výrobou a montážou okna, a to je hodnotiteľné. Ak by som ako technik mal byť dôsledný, tak i v stavebníctve platí, že predvídanie je najlepšia prevencia vzniku problémov. Za základnú oknársku prevenciu považujem „zdôvodnený konštrukčný detail“. O oknách, dverách a ľahkých obvodových plášťoch sa dá veľa kresliť. Nech sú výplňové konštrukcie z akéhokoľvek materiálu, zásady platia.

 

Inovace EPS směrem k udržitelnosti

Ing. František Vörös, Sdružení EPS ČR, Kralupy nad Vltavou

Světové úsilí o udržitelnost stavebních materiálů se samozřejmě nemůže vyhnout ani izolacím EPS. Ke srovnávacím analýzám udržitelnosti izolací se užívají systémy: LCA – analýza životního cyklu, EPD – environmentální deklarace o produktu a nově i PEF – uhlíková stopa produktu. Budou prezentovány inovační trendy ve výrobě EPS suroviny, ve výrobě EPS izolací, v aplikacích a využití odpadních EPS po skončení životnosti.

 

Otvorové výplně při sanaci památkově chráněných staveb
Petr Školník, Centrum stavebního inženýrství, Praha
Příspěvek se zabývá rozdílností požadavků a stanovisek památkářů a tepelných techniků a jejich možného vzájemného pochopení při smysluplné revitalizaci otvorových výplní historických památkově chráněných objektů. Je zde i příklad návrhu optimálního řešení, zohledňující nastavené požadavky a prezentace přínosů pro budoucí užitné vlastnosti budovy.

 

Předsazená montáž oken a dveří k úrovni podlahy
Jan Dvořák, EJOT, Jažlovice

 

Vzdělávání – konference – recenze

Izolace budov v konferenčním zrcadle – část V – odpadní plasty
František Vörös, Sdružení EPS ČR, Kralupy nad Vltavou
V dalším dílu o poznatcích z konferencí budou podány informace z konference o odpadních plastech IdentiPlast 2015, konané v Římě; dále z aktivní účasti autora na konferencích Recycling 2015 v Brně, Týden výzkumu a inovací – TVIP 2015 v Hustopečích a Dny teplárenství a energetiky 2015 v Hradci Králové.

 

18. medzinárodná konferencia Tepelná ochrana budov 2015
Zuzana Sternová, odborný garant konferencie Tepelná ochrana budov 2015, Štrbské pleso

 

Právo, technické předpisy, normy a doporučení

Úlohy EHB vyplývajúce z nových právnych predpisov SR
Alena Ohradzanská, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálního rozvoja Slovenskej republiky, Odbor stavebníctva, Bratislava
Smernica 2012/27/EÚ vyvolala v roku 2014 nielen zmenu platnej legislatívy v oblasti energetickej efektívnosti, ale aj prijatie strategických a koncepčných materiálov. Vláda SR 9. júla 2014 schválila hneď dva materiály, a to Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2014–2016 s výhľadom do roku 2020 a Stratégiu obnovy fondu bytových a nebytových budov v Slovenskej republike. Najmä zo stratégie vyplývajú pre najbližšie obdobie nové úlohy pre energetickú hospodárnosť budov.

 

Přehled vybraných ČSN vydaných od května 2015 do července 2015
Michal Dalibor, ÚNMZ, Praha
Nové české technické normy týkající se lehkých obvodových plášťů, udržitelnosti ve výstavbě, map velkých měřítek, a vzduchotechnických zařízení.

 

Zelená úsporám

Tisková zpráva Ministerstva životního prostředí

 

Informační servis

Tiskové zprávy Evropské komise
Tisková zpráva Ministerstva životního prostředí
Výběr ze zahraničních časopisů