MP900362858TOB 1/2015

 

Úvodník

Rozlúčili sme sa s prof. Ing. Martinom Halahyjom, DrSc.

 

Vzdělávání – konference – recenze

Přeměna školy v centrum celoživotního vzdělávání
Jiří Homolka, ředitel VOŠ a SPŠ Volyně
Současný vzdělávací systém je nepřehledný a neodráží potřeby trhu práce. Autor poukazuje na možná východiska z této obtížně řešitelné situace, včetně příkladu z vlastních zkušeností, podložených praxí.

 

Izolace budov v konferenčním zrcadle, část 2
František Vörös, Sdružení EPS ČR, Kralupy nad Vltavou
Poznatky ze světové konference o izolacích jsou náplní druhé části seriálu. Další pokračování bude zaměřeno na konferenci o plastových pěnách a konferenci o regeneraci bytového fondu.

 

CONECO 2015

 

Energeticky úsporné budovy

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov UCEEB ČVUT – Budova a její provoz
Jakub Dytrich, Jan Tywoniak, Antonín Lupíšek, Tomáš Matuška, ČVUT v Praze
Článek informuje o nově postaveném výzkumném centru, které se zabývá rozhodujícími oblastmi aplikovaného výzkumu a vývoje, nezbytnými pro výrazné snižování energetické náročnosti budov. Popisuje stavební a energetické řešení budovy.

 

Navrhování, teorie, průzkumy

Poznámky autora k „Poznámce redakce" k článku „Vliv geometrie budovy na plochu obvodového pláště"
Jaroslav Řehánek, Centrum stavebního inženýrství, Praha

 

Prostup tepla vytápěným suterénem a zeminou
Hana Raitrová, diplomantka, Fakulta stavební ČVUT v Praze
Výsledky analýzy přesnosti přibližných metod výpočtu měrných tepelných toků z vytápěného suterénu přes zeminu do exteriéru. Analýza je založena na porovnání měrných tepelných toků zeminou stanovených přesným 3D výpočtem v softwaru COMSOL Multiphysics [1] s měrnými tepelnými toky zeminou, stanovenými výpočtem podle ČSN EN ISO 13370:2009 [2] a výpočtem s použitím činitelů teplotní redukce.

 

Metodika pro odhad teplotního faktoru vnitřního povrchu v rohu zasklení
Roman Jirák, DECOEN, Jindřichův Hradec
Povrchová teplota jako jeden z nejsledovanějších parametrů otvorových výplní a lehkých obvodových plášťů nejen v České republice umožňuje posouzení konstrukce z pohledu rizika kondenzace vodních par, resp. z pohledu jejich zdravotní a hygienické závadnosti či nezávadnosti vzhledem k prostředí, do kterých jsou zabudovávány. Smyslem je určení, zdali je daná konstrukce vhodná pro konkrétní okrajové podmínky, nebo je nutné zvolit konstrukci odlišnou.

 

Právo, technické předpisy, normy a doporučení

Přehled vybraných ČSN vydaných v druhé polovině roku 2014
Dženita Sagdati, ÚNMZ, Praha
Nové české technické normy týkající se zdravotnětechnických armatur, tepelných soustav v budovách, map velkých měřítek a vzduchotechnických zařízení.

 

Energetické úspory, ekonomika, efektivnost

Pád cen ropy a plynu
Milan Cikánek, nezávislý konzultant ČKAIT
Ceny energetických surovin jsou ovlivňovány novými konkurenceschopnými produkty, a zároveň nadnárodními politickými zájmy. Pokles cen energetických surovin nemá vliv na ceny klíčových komodit.

 

Investice do úspor energií v panelových domech a růst cen tepla z CZT – bludný kruh?
František Macholda, Katedra ekonomie a humanitních věd, Fakulta elektrotechnická ČVUT / EkoWATT, Praha
Článek prezentuje výsledky matematického modelu popisujícího energetickou bilanci systému CZT pod vlivem investic do energetických úspor a instalací lokálních energetických zdrojů v zásobovaných budovách. Výsledky ukazují, že tyto investice na straně odběratelů tepla významně mění poměr množství prodaného tepla a systémových ztrát, což vede k nárůstu ceny tepla. Masivní výskyt úsporných opatření a instalací lokálních zdrojů tepla tak může vést až k ekonomickému kolapsu systému CZT, pokud dodavatel tepla včas nezmění svůj obchodní model a strategii.

 

Provádění a jakost staveb, provoz budov

Nové navrhování tříd těsnosti doplňkových hydroizolačních vrstev – spojování a těsnění podstřešních membrán
Jan Rypl, JUTA, Dvůr Králové nad Labem, člen Řemeslné rady Cechu KPT ČR

 

Materiály a výrobky pro stavby

Tegalit STAR: spojení špičkové technologie i designu

 

Informační servis

Rada schválila další postup ve věci Pražských stavebních předpisů
Obsah 17. ročníku (2014)
Tisíce energetických průkazů je zpracováno špatně, budou padat pokuty
Výběr ze zahraničních časopisů
Autorský rejstřík 2014
Zahraniční veletrhy a výstavy v 1. pololetí 2015

 

Informace ČKAIT

Ohlédnutí za veletrhem Střechy Praha