INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT slaví 20 let

 

Ohlédnutí za 20 lety existence vydavatelského a informačního domu, který je 100 % vlastněn ČKAIT

 

2018 4 28 20 let IC ČKAITJiž od roku 1993 se představenstvo Komory zabývalo otázkami, jak zajistit pro své členy ediční a informační činnost. Výsledkem úvah, názorů a diskusí pak bylo v březnu 1998 zřízení samostatného podnikatelského subjektu Informačního centra ČKAIT. Po rozhodnutí Představenstva ČKAIT v březnu 1999 zřídit IC ČKAIT, s.r.o., se stoprocentním vlastnictvím Komory, získal tento nový podnikatelský subjekt k 1. lednu 2000 právní subjektivitu. Od toho aktu může IC ČKAIT poskytovat služby nejen členům a orgánům Komory, ale také širší odborné veřejnosti.

 

Při formulování náplně a působení Informačního centra bylo třeba vzít v úvahu nejen specifika stavebních oborů, ale i historický vývoj stavebnictví i další souvislosti oboru. Byli to především tehdejší funkcionáři předseda Komory Ing. Václav Mach a ekonomický mandatář Komory Ing. Vladimír Blažek, kteří výrazně přispěli k přípravě projektu a programu činnosti Informačního centra ČKAIT jak v jeho počátcích, tak v pozdějším rozvoji a formulaci nových zadání a úkolů.

 

Prvními jednateli IC byli paní Marie Báčová a Ing. Václav Chalupa, později pak Ing. Renata Karasová, Mgr. Jan Táborský, Ing. Šárka Janoušková a Ing. Svatopluk Zídek. Poslední dva jmenovaní jsou jednateli v současnosti.

 

Činnost Informačního centra ČKAIT, s.r.o., zahrnovala následující oblasti:

 

 • informační servis a poradenství,
 • vydavatelskou činnost,
 • účast a propagaci činnosti ČKAIT na výstavách a veletrzích,
 • zabezpečení činnosti aktivů pracovníků ČKAIT,
 • celoživotní vzdělávání členů ČKAIT,
 • prodej publikací.

Samostatné pracoviště IC bylo zřízeno v Praze 1, v Ostrovní ulici a detašované pracoviště v Hradci Králové (sklad, distribuce a prodej publikací). Od ledna 2002 sídlí Informační centrum ČKAIT v Domě ČKAIT v Praze 2, Sokolská 15. V přízemí budovy je umístěna stálá výstava a prodejna odborné literatury spojená s recepcí kanceláře ČKAIT.

 

Činnost Informačního centra byla od počátku zajišťována i v oblastních kancelářích, kde byl vytvářen základní informační fond obsahující publikace ČKAIT, vybraná periodika a vybrané publikace a dokumenty důležité pro výkon činnosti autorizovaných osob. Publikace lze v oblastních kancelářích také zakoupit.

 

Informační centrum zřídilo odbornou knihovnu a studovnu s časopiseckým fondem, která sídlí v přízemí Domu ČKAIT. Knihovna odebírá nejen všechny česky vydávané odborné stavební časopisy, ale i některé zahraniční.

 

Informační centrum zřídilo odbornou knihovnu a studovnu s časopiseckým fondem, která sídlí v přízemí Domu ČKAIT. Knihovna odebírá nejen všechny česky vydávané odborné stavební časopisy, ale i některé zahraniční.

 

V listopadu 2000 byla ustavena Poradenská a informační střediska ČKAIT pro Program podpory oprav panelových domů v oblastních kancelářích ČKAIT. V témže roce zahájilo IC vydávání odborných publikací Ministerstva průmyslu a obchodu k programu oprav panelových domů v samostatné ediční řadě. V roce 2000 byl vydán první CD ROM s technickými předpisy Ministerstva dopravy v oboru pozemních komunikací, později doplněný o technické předpisy v oboru staveb drah a na dráze.

 

Shromáždění delegátů ČKAIT schválilo v březnu 2001 pilotní projekt celoživotního vzdělávání pro období 1. září 2001 až 31. ¬prosince 2003. Informační centrum bylo pověřeno technickým, organizačním a administrativním zabezpečením průběhu projektu. Pravidelnou přílohou Zpráv a informací ČKAIT se stal dvakrát ročně vydávaný přehled akreditovaných vzdělávacích programů. Veškeré informace o akreditovaných programech byly zpřístupňovány také prostřednictvím internetové databáze.

 

I když po roce 2003 nabývá stále většího významu elektronická forma informací, pokračuje IC ČKAIT dále i s vydáváním tištěných odborných publikací, zejména v ediční řadě Technická knižnice ČKAIT.

 

Od roku 2003 se stává hlavním zdrojem právních, technických a ekonomických informací pro členy ČKAIT Profesní informační systém ČKAIT – PROFESIS. Přípravu PROFESISu řídí Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT. Autorsky se na přípravě podílejí kromě pracovníků ČKAIT početné autorské týmy. Technické, autorské a organizační zabezpečení provádělo Informační centrum.

 

Poradenství pro bezbariérové řešení staveb pro členy Komory bylo zřízeno v září 2010. Každou lichou středu v Domě ČKAIT v Praze a jednou měsíčně v oblastní kanceláři v Ostravě poskytují specialisté ČKAIT rady potřebným členům Komory. Dotazy je možné zasílat i písemně a v čase poradny lze vznášet i telefonické dotazy. Poradna navázala na semináře, které k této problematice proběhly po celé republice.

 

Po reorganizaci Informačního centra v roce 2011 převzalo většinu činností, které IC pro autorizované osoby v letech 1998 až 2010 zajišťovalo, nově zavedené Středisko vzdělávání a informací ČKAIT.

 

Od roku 2015 je Informační centrum vydavatelem reprezentativní ročenky Inženýrská komora a vydavatelem Zpráv a informací ČKAIT (5× ročně v barevném provedení). Důležitou činností je od 1. ledna 2016 pro Informační centrum vydávání časopisu Stavebnictví (vychází 10× ročně s 2 dvojčísly). Vydávání časopisu Stavebnictví je velice nákladnou činností, která téměř zdvojnásobila dosavadní obrat společnosti.

 

V oboru stavebnictví a v rozsahu živnostenského oprávnění zajišťuje IC ČKAIT pro ostatní odbornou veřejnost, orgány veřejné správy, odborné školy, odborníky ve stavební praxi následující činnosti:

 

 • pořádání přednášek, seminářů a exkurzí – přípravné semináře k autorizačním zkouškám v Praze a v Brně; zahraniční exkurze s návštěvou významných staveb: Paříž, Berlín, Hamburk, Dánsko, Polsko, Itálie; odborné exkurze v ČR UCEEB Buštěhrad, Plasy, VOŠ Volyně;
 • informační servis a poradenství pro odbornou veřejnost o poslání a činnosti ČKAIT, o procesu a podmínkách autorizace, o vydávaných časopisech a publikacích;
 • vydavatelskou činnost – od roku 1999 vydalo IC ČKAIT pro ČKAIT i pro další subjekty 431 publikací. Informační centrum ČKAIT, s.r.o., je účastníkem systému Mezinárodního standardního číslování knih – ISBN – v ČR. Národní účastníci systému ISBN jsou zařazeni do celosvětových adresářů (Publishers´ International ISBN Directory). Dále je současně účastníkem dobrovolného mezinárodního programu CIP mezi nakladateli a knihovnami. Všechny vydávané publikace jsou avizovány v odborném časopisu Knižní novinky a v elektronickém periodiku Ohlášené knihy.
 • grafické a redakční práce;
 • direct mailing – zprostředkování a rozesílání informací z oboru stavebnictví;
 • prodej publikací a CD – nejen pro členy ČKAIT, ale i pro další odbornou veřejnost je zabezpečován v prodejně v Praze, na oblastních kancelářích ČKAIT, ve specializovaných knihkupectvích a přes ¬Internet. IC ČKAIT spolupracuje s jinými vydavateli odborné literatury. V roce 2018 bylo v prodeji v Informačním centru mimo vlastní produkci 140 titulů jiných vydavatelů z oblasti výstavby.

Jsme velice rádi, že kromě zajišťování vyjmenovaných činností, se IC ČKAIT, s.r.o., postupně stává významným vydavatelským domem.

 

Ing. Šárka Janoušková
jednatelka a výkonná ředitelka IC ČKAIT, s.r.o.