logotobRecenzovaný odborný časopis Tepelná ochrana budov je vydáván Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Ing. Jiřím Šálou, CSc. – MODI jako dvouměsíčník již od roku 1998. Během své existence se zařadil mezi nejcitovanější zdroje informací. Redakční rada, složená z řad odborníků, je garantem vhodného výběru autorů a důsledného recenzování všech příspěvků, i zárukou odborné úrovně a objektivity publikovaných příspěvků a informací. Mimořádné vkládané odborné přílohy pak přinášejí plné znění vybraných právních předpisů, technických pravidel CZB, státních programů apod.

 
Časopis Tepelná ochrana budov byl zařazen na
Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik
vydávaných v České republice,
 

Časopis je určen

projektantům, architektům, stavebním inženýrům a technikům v oblasti přípravy a provádění bytových, občanských a průmyslových staveb, modernizací a rekonstrukcí včetně dodatečného zateplení budov, majitelům domů a provozovatelům budov, energetickým auditorům, manažerům a technikům organizujícím provoz budov, přípravu a realizaci energeticky úsporných opatření, využívání obnovitelných zdrojů energie.
 

V odborných rubrikách časopis přináší informace o

  • navrhování, teoriích, průzkumech v tepelné ochraně budov
  • právních předpisech, technických normách, doporučených standardech, podpůrných a dotačních programech včetně komentářů a kritického hodnocení
  • tepelně izolačních materiálech, zateplovacích systémech a výrobcích pro stavby
  • kvalitě vnitřního prostředí budov v souvislostech
  • provádění a jakosti, vadách a poruchách, provozu budov
  • úsporách energie, energtické náročnosti budov, ekonomice a účinnosti úsporných opatření
  • progresivních systémech a technologiích, dřevostaveb, nízkoenergetických a pasivních domech
  • stavebním trhu a podnikání, makroekonomických analýzách, prognózách
  • odborných výstavách a konferencích, recenzích odborné literatury
  • dotačních programech, dokladování, výpočtech, vhodných řešeních a zkušenostech

 

Dále přináší

 • diskuse, polemiky a názory k aktuálním otázkám a problémům výstavby a tepelné ochrany budov
 • výtahy a výběr informací ze zahraničních časopisů a dalších materiálů

 

Informace o předplatném podává a objednávky předplatného vyřizuje redakce časopisu. Inzerci přijímá inzertní manažer. Rozsah jednoho čísla 56 stran.
V evidenci periodického tisku Ministerstva kultury ČR periodikum s ev. číslem E 10270.

V systému celoživotního vzdělávání ČKAIT je odběr hodnocen 1 bodem.
 
ISSN 1213-0907