Doporučená literatura pro přípravu k autorizační zkoušce

 
Výkon vybraných odborných činností ve výstavbě – projektová činnost a vedení provádění staveb – je vázán na oprávnění fyzických osob získané ověřením (autorizací) jejich odborné způsobilosti před zkušební komisí České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), nebo České komory architektů (ČKA). Za vybrané odborné činnosti ve výstavbě jsou považovány takové činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů.
 
Odborná způsobilost představuje souhrn teoretických vědomostí, praktických zkušeností, znalostí obecně závazných právních předpisů, technických norem a dalších doporučených standardů, potřebných pro výkon vybraných činností ve výstavbě.
 
Práva a povinnosti odborně způsobilých osob ve výstavbě a podmínky jejich autorizace stanoví zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vnitřní předpisy obou komor. 
 

Autorizační zákon a vnitřní řády ČKAIT vyžadují u žadatelů o autorizaci ověření jak odborných znalostí, tak znalostí platných právních předpisů, upravujících výkon příslušných odborných činností a činností souvisejících. To znamená, že každý žadatel o autorizaci musí znát platné stavební, občanské, obchodní, vodohospodářské, dopravní, bezpečnostní a jiné předpisy tak, aby byl schopen běžně se v nich orientovat a prakticky je aplikovat. Proces autorizační zkoušky upravuje Autorizační řád ČKAIT. Ověření znalostí právních předpisů formou písemného testu je podmínkou pro pokračování ve druhé, odborné části zkoušky, kterou je obhajoba předložené vlastní práce žadatele o autorizaci.

 

S cílem usnadnit zájemcům přípravu k autorizační zkoušce v oblasti obecně závazných předpisů připravila pracovní komise jmenovaná Autorizační radou ČKAIT soubor zkušebních otázek uspořádaných podle oborů autorizace. Otázky jsou rozděleny na obecné, které jsou společné pro všechny obory autorizace (úspěšná zkouška z nich platí i při rozšíření autorizace na další obory), a na oborové, určené pro jednotlivé obory a specializace autorizace (při rozšiřování autorizace na další obor z nich musí zájemce absolvovat zkoušku). Otázky spolu se správnými odpověďmi a právním zdrojem (číslo, paragraf a odstavec příslušné právní normy) vydalo Informační centrum ČKAIT v publikaci nazvané Rozsah požadavků pro ověření znalostí obecně závazných předpisů podle zákona č. 360/1992 Sb.

 

Seznam literatury