MP900362858

TOB 6/2015

 

Úvodník

Tepelná ochrana dřevostaveb a jejich energetická efektivnost

Jiří Šála, ŠÁLA-MODI, Praha

 

Kvalita vnitřního prostředí budov

Zdravé vnitřní prostředí, větrání

Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, Praha

V článku je uveden přehled požadavků na větrání jednotlivých typů vnitřního prostředí budov, které by mělo zajistit splnění hygienických požadavků na zdravé vnitřní prostředí. Podrobněji je rozebrána situace ve školských budovách, kde je vlivem nedostatečného větrání vysoká koncentrace CO2. Přestože je větrání energeticky náročný proces, je nutné dostatečné větrání všech prostor, kde pobývají lidé, dodržet.

 

Navrhování, teorie, průzkumy

Současný stav vývoje krátkodobé akumulace tepla při změnách skupenství

Milan Ostrý, Vysoké učení technické v Brně

Využívání energie z obnovitelných zdrojů v budovách velmi často vyžaduje zapojení efektivního způsobu akumulace tepla. Akumulace citelného tepla stavebními konstrukcemi je závislá na hmotnosti konstrukce, její tepelné kapacitě a rozdílu teplot na začátku a konci tepelně akumulačního procesu. Při akumulaci latentního tepla je teplo akumulováno při změně fáze tepelně akumulační látky. Nejvíce využívaným způsobem je akumulace při změně skupenství z pevného do kapalného stavu. Akumulační látky na principu přechodu mezi pevným a kapalným skupenstvím jsou nazývány Phase Change Materials (PCMs). PCMs mohou být integrovány do stavebních konstrukcí pro zvýšení tepelně akumulační kapacity, a tak zlepšit tepelnou pohodu uživatelů v budovách s obalovými konstrukcemi z lehkých stavebních hmot.

 

Vliv okolní zástavby na prostup tepla zeminou

Petra Horová, diplomantka, Fakulta stavební ČVUT v Praze

Článek se zabývá analýzou vlivu okolních budov, které nejsou v přímém kontaktu s hodnocenou budovou, na prostup tepla zeminou. Výpočty jsou prováděny pomocí specializovaného softwaru COMSOL Multiphysics. Výsledky jednotlivých modelových situací zobrazují vliv vzdálenosti, zateplení podlahy a počtu sousedních staveb na měrný tepelný tok podlahou hodnocené budovy.

 

Provádění a jakost staveb, provoz budov

Efektivní řešení optimalizovaných konstrukčních detailů v praxi

Juraj Hazucha, projektant a expert na pasivní domy, Habrovany

Článek se zabývá efektivním řešením detailů pro pasivní a téměř nulové budovy, které budou od roku 2020 standardem. U vybraných detailů jsou ukázány možnosti minimalizace vlivu tepelných mostů a vazeb, navíc s přihlédnutím na ekonomickou stránku řešení a praktickou proveditelnost. Většina z uvedených detailů procházela procesem optimalizace, která je pro výběr vhodného opatření u energeticky úsporných staveb nezbytná.

 

Injektované kotvení

Horizontální a vertikální zabezpečení stavebních izolací podle Evropské směrnice pro speciální kotvení zateplovacích systémů (ETICS)

Jiří Martinát, Ivan Míček, ECORAW®, Rožnov pod Radhoštěm

Tlak na snižování energetické náročnosti budov a na vyšší ochranu životního prostředí bude stále častěji vyvolávat vyšší nároky na navrhování kontaktních zateplovacích systémů, ve kterých budou muset kotvicí systémy plnit i jiné funkce než doposud. Projektová dokumentace i vlastní realizace má z tohoto pohledu mnohem vyšší význam. Injektované systémy kotvení se schopností horizontálního a vertikálního zabezpečení nových i sanovaných zateplovacích systémů mohou při navrhování i provádění nabídnout komplexní řešení.

 

Právo, technické předpisy, normy a doporučení

ČSN EN 1873:2015 – aktuální změny ve výpočtu součinitele prostupu tepla bodových světlíků, zkušenosti

Radka Sedmidubská, Technický a zkušební ústav stavební Praha, pobočka Praha

Obecné seznámení s novou normou, celkové porovnání s předchozí harmonizovanou verzí z r. 2006, porovnání postupů výpočtu součinitele prostupu tepla, požadavky ČSN 73 0540- 2:2011 (Tepelná ochrana budov).

 

Směrnice WTA 8-5 Vnitřní zateplení hrázděných staveb

Pavel Šťastný, Remmers CZ, Říčany u Prahy

Zateplování hrázděných staveb zevnitř vyžaduje specifický přístup. Obvodové zdivo je tvořeno střídavě dřevěnou konstrukcí a minerální výplní. Směrnice WTA 8-5 uvádí řadu podmínek, které je třeba při vnitřním zateplení těchto staveb dodržet, především maximální zlepšení tepelného odporu.

 

Energetické úspory, ekonomika, efektivnost

Energetická bilance budovy a stínicí technika

Štěpánka Lubinová, Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí, Praha

Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí (SVST) iniciovalo ve spolupráci s Výzkumným ústavem pozemních staveb (VÚPS) přednormativní výzkum vlastností materiálů pro výrobu stínicích prvků. Odborný tým SVST následně stanovil hodnot stínicího součinitele pro základní skupiny stínicích prvků. Oba projekty poskytly další argumenty pro skutečnost, že prvky stínicí techniky mají v závislosti na provedení, tvaru a kvalitě opláštění budovy a dalších limitujících podmínkách nezanedbatelný vliv na roční spotřebu energie na vytápění a chlazení budov.

 

Informační servis

Výběr ze zahraničních časopisů

Výstavy a veletrhy v ČR a SR v 1. pololetí 2016

Zahraniční veletrhy a výstavy v 1. pololetí 2016

 

Komise zveřejnila klíčové projekty v oblasti energetické infrastruktury, které přispějí k integraci evropských energetických trhů a diverzifikaci zdrojů energie.