MP900362858

TOB 3/2015

 

Navrhování, teorie, průzkumy

Vplyv odporu pri prestupe tepla v exteriéri na potrebu tepla na chladenie budov

Ivan Chmúrny, Stavebná fakulta STU, Bratislava
Hodnota odporu pri prestupe tepla na vonkajšej strane konštrukcie v letnom období ovplyvňuje potrebu tepla na chladenie budov. V príspevku sa analyzuje prúdenie a sálanie vo vonkajšom prostredí pre aktuálne klimatické podmienky Slovenska z hľadiska ich vplyvu na hodnotu odporu pri prestupe tepla v mesiacoch kedy sa predpokladá chladenie budov. Analýza hodnoty odporu pri prestupe tepla na vonkajšej strane konštrukcie pre mesačnú metódu výpočtu potreby tepla na vykurovanie a chladenie.

 

Tepelnovlhkostné správanie experimentálnej stenovej konštrukcie s južnou a severnou orientáciou
Marián Vertaľ, Martin Lopušniak, Anna Vašková, TUKE, Stavebná fakulta, ÚPS, Košice
V článku sú predstavené partikulárne výsledky panelového výskumu realizovaného na Stavebnej fakulte TU v Košiciach. Prezentácia výsledkov sa zamerala na dlhodobé hodnotenie tepelnovlhkostného správania experimentálnej stenovej konštrukcie s južnou a severnou orientáciou. Hodnotenie reprezentujú merania priebehu teplôt vo vnútri stenovej konštrukcie a hmotnostnej vlhkosti, charakterizovanej priečnym vlhkostným profilom určeným gravimetricky. Výsledky meraní sú porovnané s hodnotami získanými simuláciou spriahnutého transportu tepla a vody pri nestacionárnych okrajových podmienkach.

 

Právo, technické předpisy, normy a doporučení

Zjednodušovania a spresnenia postupov hodnotenia tepelnej ochrany a energetickej hospodárnosti budov
Zuzana Sternová, Technický a skúšobný ústav stavebný, Bratislava
Proces navrhovania a zhotovovania stavieb je ovplyvňovaný viacerými právnymi a technickými predpismi, z ktorých mnohé nemajú dopad iba na samotný proces schvaľovania stavieb, ale aj na technické riešenie, projektovanie, financovanie a odovzdávanie hotového diela do užívania. Návrh stavebných konštrukcií a ich detailov z hľadiska tepelnej ochrany a dopadu na energetickú hospodárnosť súvisí s podrobnosťami danými výpočtovými metódami.
Výsledok hodnotenia nezávisí iba na použitých postupoch, ale aj na kvalite vstupných údajov použitých vo výpočtoch.

 

Lehké obvodové pláště z pohledu ČSN 73 0540-2 (stručný vývoj a současný stav)

Petr Kučera, Jaroslav Řehánek, Centrum stavebního inženýrství, Praha

Problém lehkých konstrukcí se často spojuje s jejich hmotností. Z hlediska tepelné techniky je však rozhodující jejich reakce na časovou změnu teploty uvnitř nebo vně budovy, takže k vyhodnocení časové změny teploty v konstrukcích není hmotnost, nebo přesněji plošná hmotnost, postačující.

 

Provádění a jakost staveb, provoz budov

Lehké obvodové pláště budov – pokročilá řešení s přírodními materiály
Jan Tywoniak, Antonín Lupíšek, Julie Hodková, Michal Bureš, Martin Volf, České vysoké učení technické v Praze
Příspěvek se zabývá vývojem panelového systému lehkého obvodového pláště. Hlavní myšlenkou bylo připravit alternativní řešení pro náhradu starých kovových plášťů ze šedesátých a sedmdesátých let dvacátého století. Pro konstrukci panelu se využívají překližkové materiály, přednost se dává izolačním materiálům neropného původu. Vnější povrchy neprůsvitných částí mohou být řešeny velmi odlišně pomocí cementových deskových materiálů, dřevěných obkladů, integrovaných fotovoltaických panelů, mohou tvořit oporu pro zeleň. Možná je korektní integrace dalších technických prvků, jako jsou žaluzie, decentralizované větrací jednotky apod. V příspěvku se diskutují tepelněizolační vlastnosti, zvukověizolační vlastnosti a požární bezpečnost spolu s environmentálně orientovaným hodnocením.

 

Vzdělávání – konference – recenze

Izolace budov v konferenčním zrcadle – část IV

František Vörös, Sdružení EPS ČR, Kralupy nad Vltavou

V pokračování seriálu o poznatcích z konferencí budou podány informace ze Světových dnů udržitelné energie (WSED) v rakouském Welsu, dále z tiskové konference Plastics Europe Deutschland a odborné konference italské národní asociace EPS (AIPE).

 

Energie 2015 – novinky

Pavel Šála, K-CAD, Praha

Program Energie slouží k výpočtům energetické náročnosti budov a k tvorbě PENB / Energetického certifikátu již řadu let. Jeho další vylepšení je již běžně dostupné.

 

Architektura a úspory energie

První energeticky autonomní revitalizace průmyslové čtvrti s ohledem na památkovou hodnotu – faktor 10

Kateřina Mertenová, architektka a projektantka, České Budějovice, Praha

Revitalizace souboru průmyslových budov v areálu Fronius je pilotním projektem renovace s faktorem 10 a zároveň příkladem, jakým způsobem je možno přistoupit k přestavbě tepelnětechnicky nevyhovujících budov v městské zástavbě na stavby energeticky autonomní, bez produkce emisí z provozu. Ukazuje úspěšnou cestu k dosažení energetické soběstačnosti, tj. kombinaci energeticky pasivního standardu s využitím lokálně dostupných obnovitelných zdrojů energie, a také harmonické spojení historických budov s moderní architekturou.

 

Materiály a výrobky pro stavby

Ovládejte garážová vrata a dveře pomocí chytrých telefonů

 

Takto odzkoušené zdivo tady ještě nebylo!
Antonín Horský, Hynek Stančík, Wienerberger cihlářský průmysl, České Budějovice, Gabriel Szöllösi, Wienerberger slovenské tehelne, Zlaté Moravce

Zkoušky zdiva a cihel plněných minerální vatou Porotherm T Profi. Vlhkostní chování cihelného střepu a minerální vaty při působení vody v různých situacích během výstavby a při užívání stavby.

 

Polystyrenová výplň v cihlách HELUZ Family 2in1

Pavel Heinrich, Heluz cihlářský průmysl, Dolní Bukovsko

 

Řasy na fasádě

Stanislav Bárta, divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ, Praha

 

Informační servis

Výstavy a veletrhy v ČR a SR v 2. pololetí 2015
Výběr ze zahraničních časopisů
Zahraniční veletrhy a výstavy v 2. pololetí 2015