Nedostatky nařízení č. 10/2016 Sb. hlavního města Prahy (tzv. pražské stavební předpisy),

kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze s účinností od 1. 8. 2016

 

 

Výbor oblasti Praha ČKAIT upozorňuje na nedostatky nařízení č. 10/2016 Sb. hlavního města Prahy (tzv. pražské stavební předpisy), a to na:

  • skutečnost, že v odst. 2 § 85 nařízení č. 10/2016 ASb. hl. m. Prahy dočasně „oživuje“ nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy, které neprošlo notifikací!

Dále výbor upozorňuje na některé požadavky nařízení, které podle jejich názoru mohou ohrozit bezpečnost uživatelů staveb, zejména:

  • § 17 odst. 3 – přisvětlení přechodů spínané nezávisle na síti okolního osvětlení vytváří riziko, že za osvětleným přechodem nebude viditelný neosvětlený chodec či překážka a bude docházet k nehodám, takový přístup ohrožuje chodce ve městě. Jedná se o rozpor s TKP 15 (2015) Příloha č. 1 čl. II. 1. 2. a čl. II. 4. a v rozporu s ČSN EN 13201-2:2016 Osvětlení pozemních komunikací - Část 2: Požadavky příloha 2.
  • § 46 odst. 1) – požadavek na větrání obytných a pobytových místností je nedostatečný, je požadován průtok vzduchu 15 m3/ osoba, je menší tedy významně menší než ve vyhlášce č. 268/2009 Sb.
  • § 47 odst. 2 umožňuje odvádět spaliny venkovní stěnou pouze s povinností respektovat zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., i pro spotřebiče, pro které to není podle ČSN 734201:2010 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv přípustné – pro spotřebiče na pevná paliva, a to i bez ohledu na místo vyústění odvodu spalin v návaznosti na okna a sousední stavby; neobsahuje konstrukční požadavky ani odvolání na normové hodnoty, ČSN 734201:2010 navíc nebyla publikovaná jako určená.
  • .......

Kompletní text vyjádření naleznete na webových stránkách ČKAIT (zde).


 

Poznámka:

Rada hlavního města Prahy vydala nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy), dne 30. 5. 2016 ve sbírce č. 7. Účinnost nařízení je od 1. 8. 2016.

Více zde.