Kalendář událostí

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Brno

Od úterý, 16. březen 2021 -  08:30
Do středa, 17. březen 2021 - 13:00

Kapacita naplněna.


Z důvodu opatření vlády ČR a s ohledem na celkový vývoj situace v souvislosti s šířením viru SARS-CoV-2
se seminář uskuteční online.


Hlavní témata semináře:

  • Obsah a aplikace zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě, a jeho souvislosti.
  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  • Podnikání a závazkové vztahy ve výstavbě: občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, živnostenský zákon a zákon o veřejných zakázkách.
  • České technické normy – zákon o technických požadavcích na výrobky.
  • Podrobné informace o průběhu autorizační zkoušky.

 
Cílová skupina:

Seminář je určen žadatelům o autorizaci ČKAIT ve všech oborech. Cílem kurzu je usnadnit zájemcům přípravu k autorizační zkoušce v oblasti závazných právních předpisů, které jsou nutné pro úspěšné absolvování obecné písemné části autorizační zkoušky.
 

Přednášejí:

Ing. Jindřich Pater
Ing. arch. Zdena Umlášková
(dlouholetí specialisté na právní a technické předpisy).
 

Časový plán semináře:

1. den:  

8:30 - 9:00 hod.

9:00 - 12:00 hod.

12:00 - 13:00 hod.

13:00 - 16:00 hod.

 prezence

 školení

 přestávka na oběd

 školení

2. den:  

9:00 - 13:00 hod.

 školení

 Konec semináře je orientační.


Připojení:

Údaje k online přístupu budou registrovaným zaslány těsně před webinářem.

 

Vložné: 

3 000 Kč
Cena je uvedena včetně DPH 21 %.

 

Vložné prosím uhraďte na účet č. 161782314/0300 nejpozději 14 dnů před termínem konání semináře.

Identifikace platby: jméno účastníkaVS a SS (generovány po přihlášení).

Daňový doklad je vystavován na adresu plátce uvedenou v přihlašovacím formuláři a účastník kurzu jej obdrží u prezence.


V ceně kurzu je zdarma publikace "Rozsah požadavků pro ověření znalostí obecně závazných předpisů podle zákona č. 360/1992 Sb.", která je nezbytnou pomůckou k písemnému testu (kromě souboru zkušebních otázek, obsahuje publikace plné znění zákona č. 360/1992 Sb., autorizačního zákona, Profesního a etického řádu ČKAIT, pokyny Autorizační rady ČKAIT k používání testů, pokyny pro vyplnění žádosti o udělení autorizace a vzor formuláře žádosti).


Pro účastníky – v prodejně ČKAIT 20% sleva na publikace vydávané IC ČKAIT.


Smluvní podmínky:

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu přednášejících, místa a data konání z organizačních důvodů. Při neúčasti přihlášené osoby poplatek nevracíme, je možné vyslat náhradníka.


Místo: online

Zpět